» پاسخنامه فصل هفتم-ژنومیکس ساختاری، ژنومیکس عملکردی و ژنومیکس مقایسه‌ای کتاب تست بیوانفورماتیک